ORGANISASJONEN

Virksomhet i dag:

- Foredrag for publikum

- Årboka Øyfolk

- Hammerfestkalenderen

- Katalogisering av arkiv og billedsamling

- Innsamling av nye bilder, billedutstillinger og presentasjoner

- Nytt satsingsområde: Lindstrøms Venner.

Styre (2018):

- Arne Myrseth, leder

- Svein Georg Vaagland, nestleder

- Ingrid Immonen, sekretær

- Karin Heggelund, kasserer

- Tom Eirik Ness, styremedlem

- Knut Arne Iversen, styremedlem

- Jens Berg-Hansen, varamedlem

- Tom Mortensen, varamedlem

-  Kjell Arne Johannesen, varamedlem

 

Lov med FORSKRIFTER, sist endret 18. februar 2016

 

1. FORMÅL

Hammerfest Historielag har som formål og skaffe til veie historisk materiale å ta vare på dette. Det skal videre arbeides for å vekke interesse og øke kjennskapen til lokalhistorie og kulturvern.

2. VIRKSOMHET

For å nå formålet og sikre økonomisk grunnlag for lagets drift og utvikling, kan Hammerfest Historielag utgi og stå som utgiver av publikasjoner, bøker, kildeskrifter, års kalendere, formidle bildekopier etc.

3. MEDLEMSKAP

Som medlemmer opptas enkeltpersoner, organisasjoner, lag og foreninger med interesse for lokalhistorie. Hvert medlem - enkeltmedlem, så vel om kollektive – har ved avstemninger, én stemme. For å opprettholde medlemskap må siste års kontingent være betalt.

4. KONTIGENT

Årsmøtet fastsetter hvert år kontingenten

5. ÅRSMØTE

Årsmøte avvikles hvert år innen utgangen av mårs måned. Innkallingen skjer med 3 ukers varsel og kunngjøres i lokalpressen.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende 2 uker før årsmøtet.

Årsmøtet behandler og godkjenner årsberetning og revidert regnskap. Årsmøtet godkjenner anvendelse av eventuelt overskudd.

Tilsvarende skjer for tiltak, prosjekter og utgivelser der Hammerfest Historielag har utgiveransvar og det forutsetter at det skal avgis separat beretning og revidert regnskap.

Årsmøtet velger styre, revisor og valgkomité på tre medlemmer.

Styret legger fram for årsmøtet rettidig innkomne saker.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av lagets medlemmer krever det. Korteste innkallingsfrist for slikt møte er to uker.

6. STYRETS SAMMENSETNING

Hammerfest Historielag ledes av et styre på seks medlemmer. Styret skal bestå av leder, nestleder, sekretær, kasserer og to styremedlemmer. Dessuten velges tre varamedlemmer.

Styremedlemmenes funksjonstid er to år. Leder, kasserer og ett styremedlem velges det ene året. Nestleder, sekretær og ett styremedlem velges det andre året. Varamedlemmene velges hvert år.

Styret er beslutningsdyktige når minst tre medlemmer inklusiv møtende varamedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er leders stemme utslagsgivende.

7. STYRETS ANSVAR ER

- å koordinere gjennomføring av oppgavene nevnt i paragrafene 1 og 2

- å trekke opp retningslinjer og eventuelle økonomiske rammer for tiltakene

- å organisere samarbeid og tiltak, og være bindeledd mot myndigheter

- å arbeide aktivt for at massemedia og myndigheter får økt forståelse for verdien av lokalhistorie og kulturarv

- å holde Hammerfest Historielag organisatorisk i aktivitet i samsvar med vedtektene, og herunder rettidig innkalle til årsmøte med framlegg av årsberetning og revidert regnskap med forslag til anvendelse av eventuelt overskudd.

8. HAMMERFEST HISTORIELAGS SAMLINGER

Gjenstander og eiendeler av historisk interesse og verdi oppbevares i Hammerfest Historielags lokaler/lager. Eventuelt deponeres og sikres særlige viktige eiendeler, klenodier, dokumenter, bilderog negativer i leid bankboks, som disponeres av leder.

Historiske eiendeler, gaver og funn skal registreres og katalogiseres. Giver, giverdato og funnsted noteres med mulig nærmere beskrivelse.

Samlingen skal være forsikret med beløp som styret til en hver tid finner forsvarlig og mulig.

Gjenstander og eiendeler kan kun utlånes for kortere tid mot kvittering etter særskilt avtale.

Bestilling av kopier av bildesamlingen formidles av Hammerfest Historielag mot en godtgjørelse fastsatt av styret.

Utenforstående har ikke adgang til lokalene uten følge av styremedlem, eventuelt med følge av annen pålitelig engasjert medhjelper.

9. LOVENDRING

Forslag om lovendring å være framsatt for styret senest to uker før ordinært årsmøte. Et slikt forslag må ha 2/3 flertall på årsmøtet for å bli vedtatt.

10. OPPLØSNING

Eventuell oppløsning av Hammerfest Historielag krever minst 2/3 flertall av betalende medlemsmasse pr. siste årsskifte. Oppløsning skal eventuelt skje på ordinært årsmøte.

Hammerfest Historielags eiendeler skal i tilfelle oppløsning tilfalle et framtidig Hammerfest Museum. Inntil et slikt er etablert oppbevares eiendelene på Hammerfest Folkebibliotek.

Lagets kontanter og bankmidler skal i tilfelle gå til et fond som på spesielle vilkår forvaltes av det organ som eiendelene for øvrig tilfaller. Vilkårene for bruk av fondsmidlene skal være at de nyttes til utvikling av og forskning på lokalhistorien

'

 

 

 

 PERSONVERNERKLÆRING

 

Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer og andre vi jobber med. Behandlingsansvarlig i organisasjonen er styreleder om ikke oppgaver er delegert. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til styreleder.

 

Medlemskap

 

Vi innhenter navn, adresse, telefonnummer, postadresse og epostadresse fra våre medlemmer. Disse opplysningene er grunnlag for å rapportere på antall medlemmer. I tillegg trenger vi kontaktinformasjon på medlemmer for å kunne gi et tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til medlemskapet. Når man melder seg inn i laget samtykker man til at vi bruker personopplysninger til for eksempel nyhetsbrev, invitasjon til arrangementer med mer. Ved avsluttet medlemskap slettes dine personopplysninger.

 

Epost og nyhetsbrev

 

Husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold på e-post. For at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev må du registrere din e-post adresse hos oss. Denne deles ikke men andre og epostadressen slettes når den ikke lengre er i bruk.

 

Påmelding arrangementer

 

I tilknytning til arrangementer samler vi inn informasjon, som navn og kontaktopplysninger, i tillegg til allergier og behov for tilretteleggelse. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet. Personopplysningene vil slettes etter endt arrangement.